×
 • Ana Sayfa
 • Tekstil Enerji Sağlık Tarım İK İletişim ENG

  KURUMSAL

  Misyonumuz
  Farklılıklar yaratarak, istihdam yaratmak.

  Vizyonumuz
  Sürdürülebilir karlılık sağlamak.

  Sosyal Sorumluluk
  Üretimin, Hizmetin ve Yönetimin her aşamasında ‘ÖNCE İNSAN’ prensibi ile hareket eden

  1- Çocuk iş gücü çalıştırmanın önlenmesi: Çocuk ve genç personel çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi ve 16 yaşın altında personel çalıştırmamayı,
  2- İstek dışı çalıştırılmanın önlenmesi: Sözleşme ile bağlanmış, zorla veya istem dışı personel çalıştırmamayı,
  3- İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması: Risk analizine dayalı proaktif bir yaklaşım benimsemeyi, tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına katılımını sağlamayı ve çalışanların genel sağlığını ön planda tutmayı,
  4- Temsil edilme özgürlüğü: Çalışanlarımızın temsil haklarına saygı göstermeyi
  5- Ayrımcılığın önlenmesi: Çalışanları ırk, din, renk, dil, sosyal ya da etnik köken, siyasi/politik görüş, medeni durum, yaş, hamilelik veya cinsiyet ayrımına göre değil, iş yapabilme becerilerini esas alarak istihdam etmeyi,.
  6- Disiplin/kötü muamele ve tacizin önlenmesi (Mobbing): Her çalışanın kişiliğine ve onuruna saygı göstermeyi, kurumsal cezalandırma yapmamayı, sözlü, fiziksel veya psikolojik taciz ya da zorlamaya izin vermemeyi,
  7- Çalışma saatlerinin belirlenmesi: Çalışma saatlerinin belirlenmesinde yürürlükteki kanun ve yükümlülüklere, fazla mesaide gönüllülük esasına uymayı,
  8- Ücret ve ödemeler / Sosyal haklar: Kanunlar ve toplu iş sözleşmesi ile karara bağlanan normal ve fazla çalışma ödemelerini yapmayı, çalışanlara toplu iş sözleşmesinde belirlenmiş olan sosyal yardımları sağlamayı,
  9- Çevrenin Korunması: Yürürlükteki çevre mevzuatına uymayı, müşterilerimizin çevre konusundaki şartlarını da göz önünde bulundurarak çevre boyutları ve etki değerlendirilmesine dayalı olarak doğanın korunması ve kirlenmesini önlemeyi ve kaynağında azaltmayı,
  10- Yasa ve diğer yükümlülüklere uyum: Yürürlükteki kanun ve yönetmelikleri, müşterilerimizin iş ortaklığı kurallarına ve gönüllü olarak uyguladığımız yönetim sistemleri standartları şartlarına uygun olarak faaliyetlerimizi yürütmeyi,
  11- Eğitim: Çalışanların eğitim düzeyi şirketin genel seviyesini belirler mantığıyla, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği & çevre koruma bilincini artırma, mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olmak için eğitimler düzenleyerek, çalışanların gelişimi dolayısıyla şirketin sürekli gelişmesi sağlamayı,
  12- Tedarikçilerle ilişkiler: Çalıştığı tedarikçi firmaların sosyal uygunluk faaliyetlerini değerlendirmeyi, değerlendirme sonuçlarını aksiyon planları ile izlemeyi ve sosyal uygunluk düzeylerini kademeli olarak yükseltmeyi,
  13- Rüşvetin Önlenmesi: Tüm çalışan ve tedarikçilerimizden maddi kazanç sağlayan hiçbir hediye ve ödemeyi hiçbir koşulda kabul etmemeyi ve bu tür taleplerde bulunmamayı,
  bir sistem çerçevesinde yürütmeyi, devamlılığı sağlamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt eder.